Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Poradnik klienta

Treść strony

Przedstawiamy Państwu wykaz spraw jakie można załatwić w tut. Starostwie w poszczególnych Wydziałach. Wszystkie druki wniosków elektronicznych z załącznikami i opisami jak załatwić daną sprawę można znaleźć na podstronach każdego Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej klikając w odpowiedni link ze strony głównej: http://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/

Wydział Organizacyjny
1. Przyjmowanie skarg i wniosków.
2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek.

Wydział Spraw Społecznych
1. Wydanie decyzji pozwalającej na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2. Wpis do ewidencji stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Udzielanie porad i pomocy konsumentom.
4. Wydanie decyzji pozwalającej na sprowadzenie do kraju zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa i pochowanie ich na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
5. Wpis do rejestru stowarzyszeń zwykłych.
6. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
7. Wpis do ewidencji klubów sportowych.

Wydział Rolnictwa i OChrony Środowiska
1. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
2. Wpis do rejestru posiadaczy zwierząt gatunków podlegających ograniczeniom.
3. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
4. Wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
5. Wydanie kart wędkarskich.
6. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
7. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
8. Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
9. Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
10. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
11. Wydanie pozwolenia zintegrowanego.
12. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.
13. Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych
14. Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych
15. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych
16. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie urządzeń wodnych
17. Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
18. Przyjęcie dokumentacji geologicznej
19. Wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej

Wydział Techniczno-Inwestycyjny
1. Najem, dzierżawa lub użyczenie lokali stanowiących własność Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.
2. Biuro Rzeczy Znalezionych.
3. Realizacja postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane. Wstępne opiniowanie wniosków aplikacyjnych składanych przez jednostki organizacyjne powiatu do funduszy zewnętrznych.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1. Wydawanie do celów opiniodawczych kopii map: ewidencji gruntów i budynków, sytuacyjno-wysokościowej.
2. Zgłoszenie roboty geodezyjnej, udostępnienie danych z zasobu oraz poświadczenie dokumentacji dla zleceniodawcy.
3. Wydanie informacji, zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.
4. Wydawanie na wniosek interesantów zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych na potrzeby ZUS i KRUS.

Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
1. Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
4. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, obiektów powierzchniowych i kubaturowych.

Wydział Architektury i Budownictwa
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę
2. Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę
3. Decyzja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
4. Decyzja w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę
5. Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
6. Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
7. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
8. Zaświadczenie stwierdzające samodzielność lokalu
9. Zaświadczenie dla celów dodatku mieszkaniowego

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
1. Rejestracja pojazdów.
2. Czasowa rejestracja pojazdów.
3. Wyrejestrowanie pojazdu.
4. Czasowe wycofanie z ruchu samochodu ciężarowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3.5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego i autobusu.
5. Dokonanie w dowodzie rejestracyjnym/karcie pojazdu adnotacji o ustanowieniu lub skreśleniu zastawu rejestrowego.
6. Wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu.
7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.
8. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej na szybę lub znaku legalizacyjnego.
9. Kradzież, zagubienie lub zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych.
10. Nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej.
11. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
12. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego lub wydanie kserokopii zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.
13. Wpis do dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu adnotacji GAZ, HAK, TAXI, L, VAT.
14. Wydanie zezwolenia na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną I inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny.
15. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
16. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
17. Wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych.
18. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora.
19. Udzielenie licencji na krajowy transport drogowy osób.
20. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy . Udzielenie licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
21. Wydanie zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne.
22. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów, których masa, nacisk osi lub wymiary wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi, zwanych “pojazdami nienormatywnymi” - na czas nieokreślony I określony.
23. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem I ochroną dróg.
24. Rozpatrywanie I zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.
25. Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze powiatu.
26. Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy (po egzaminie państwowym).
27. Wydanie wtórnika prawa jazdy.
28. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
29. Wymiana ustawowa prawa jazdy.
30. Wymiana wojskowego prawa jazdy.
31. Dokonanie w dokumencie prawa jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.
32. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy.
33. Wymiana prawa jazdy uzyskanego za granicą.

Linki powiązane:

Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę