Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

czwartek, 16 stycznia 2020

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

O sytuacji w Szpitalu na Sesji Rady Powiatu

Sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu poświęcona była XVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, która miała miejsce 30 października 2019 r. Tematyka sesji ustalona została na początku roku, kiedy to radni wybierali temat przewodni roku 2019 wybierając pomiędzy sytuacją w oświacie, a sytuacją w służbie zdrowia.

Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i służb mundurowych. W związku z tematyką sesji na posiedzenie zaproszeni zostali również m.in.: starosta Krzysztof Maćkiewicz - Przewodniczący Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sylwia Chmara - Zastępca Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia oddz. w Bydgoszczy oraz członkowie Rady Nadzorczej golubskiego Szpitala.

W czasie dwugodzinnej dyskusji poświęconej sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu,mówiono nie tylko o problemach z jakimi na co dzień zmaga się placówka, ale również wymieniono zagadnienia, które funkcjonują dobrze, a nawet z których szpital może być dumny.

Rozpoczynając debatę Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski podkreślił, że radni od początku obecnej kadencji interesowali się sytuacją w. placówce, gdyż służba zdrowia dotyczy każdego mieszkańca. Radni wizytowali kilkakrotnie szpital, zapraszali Prezesa szpitala na posiedzenia branżowych komisji oraz wsłuchiwali się w głosy społeczeństwa i samorządowców.

Dzisiejsza sesja to nie tylko analiza obecnej sytuacji placówki, ale przede wszystkim ustalenie konkretnych działań, które spowodują, że sytuacja będzie lepsza. Sytuacja służby zdrowia w całej Ojczyźnie budzi wiele emocji.Na koniec kadencji będziemy chcieli sobie odpowiedzieć, czy to co leżało po stronie radnych powiatu, Zarządu Powiatu czy Rady Nadzorczej spółki zostało wykonane – podkreślał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski.

Zabierając głos Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski powrócił do historii, kiedy to w 2001 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, decyzją ówczesnego Zarządu Powiatu, został przekształcony w spółkę z o.o.

Trudno sobie wyobrazić Powiat bez szpitala i skazanie mieszkańców na korzystanie z usług medycznych świadczonych przez szpitale w sąsiednich powiatach. Z tego też powodu corocznie podejmowane są decyzje o pokrywaniu ujemnego wyniku finansowego jednostki, a dla podniesienia jakości usług sukcesywnie przekazywane są środki na dosprzętowienie i poprawę infrastruktury. Dzieje się to oczywiście kosztem innych zadań własnych powiatu, a przyczyną tego stanu rzeczy jest niedoszacowanie usług medycznych- informował Starosta Franciszek Gutowski- Konieczne są gruntowne zmiany systemowe, które pozwolą w sposób prawidłowy wycenić świadczenia medyczne, a także, aby w ślad za wprowadzanymi przez ustawodawcę przepisami o standaryzacji, zabezpieczane były w budżecie Państwa środki finansowe na ten cel. Zupełnie niezrozumiałym jest fakt przeniesienia całego ciężaru związanego z remontami i doposażaniem szpitali na barki samorządów. Rozumiejąc obecną sytuację szpitala powiatowego samorządy miast i gmin Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego włączyły się we wsparcie finansowe zakupu sprzętu do remontowanego Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Dodam, że tylko w latach 2018-2019 Powiat przekazał na spłatę należności kredytowych i pokrycie ujemnego bilansu finansowego kwotę ponad 6,9 miliona złotych, natomiast od 2001 roku jest to już łączna kwota ponad 25 milionów złotych.

Kolejno w imieniu Komisji Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Powiatu głos zabrał Przewodniczący Wiesław Młodziankiewicz, który omówił szczegółowo działalność Komisji w temacie ochrony zdrowia oraz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego podjęte przez członków Komisji stanowisko, które po uzupełnieniu o wnioski z debaty zostanie przekazane do instytucji mających wpływ na funkcjonowaniu służby zdrowia w Polsce.(ostateczne stanowisko poniżej).

Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jednocześnie Wiceprzewodniczący Związku Powiatów Polskich Krzysztof Maćkiewicz, który jako Starosta Wąbrzeski zna bardzo dobrze problemy szpitali powiatowych, nie tylko regionalnych, ale i w całej Polsce.

Od dwudziestu lat, czyli od czasu przekazania samorządom szczebla powiatowego nadzoru nad szpitalami, żaden rząd nie przekazywał wystarczających środków na ich funkcjonowanie. Były one zaniżane w porównaniu do pieniędzy jakie szpitale otrzymywały w okresie przed reformą. W wyliczeniach brakuje środków na inwestycje i rozwój. Samorządowcy Województwa Kujawsko-Pomorskie podejmowali różne działania, aby znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, m.in. tworzono placówki samorządowe, spółki, konsorcja itp. Niestety obecnie placówki szpitalne, bez względu na formę prawną, odczuwają poważne trudności. Powołanie sieci szpitali również nie sprostało pokładanym w niej oczekiwaniom. Powiat, jako organ prowadzący szpitale, musi sprostać wyzwaniom, na które nie ma wpływu, a które powodują luki finansowe np. wzrostowi minimalnego uposażenia, wzrostowi cen energii czy cen nowego sprzętu medycznego. Związek Powiatów Polskich prowadził rozmowy z ministrami wszystkich rządów, co nie przyniosło konkretnych rozwiązań. W kwietniu tego roku podjęto stanowisko o konieczności 15% wzrostu kontraktów zawieranych ze szpitalami. Sytuacja w szpitalach jest bardzo dramatyczna i bez systemowych rozwiązań dotyczących zmiany finansowania nie ulegnie poprawie- podkreślał w swoim wystąpieniu Przewodniczący Krzysztof Maćkiewicz - Jako Konwent Powiatów nigdy nie mogliśmy narzekać na merytoryczną współpracę z oddziałem Kujawsko-Pomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia.

O obecnej kondycji finansowej golubskiego szpitala mówił Prezes spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu Michał Kamiński. Podkreślił, że latami system opieki zdrowotnej ulegał ciągłym przemianom, a obecnie golubska placówka jest w sieci szpitali na I stopniu zabezpieczenia, finansowana w formie ryczałtu.

Założenia funkcjonowania sieci nie sprawdziły się. Błędem było oparcie wyceny ryczałtów na danych z roku 2015, które nie uwzględniały specyfiki poszczególnych placówek. Stosowanie tych wyliczeń jako algorytmu spowodowało, że finansowanie placówek w kolejnych lata bardzo odbiegało od rzeczywistych potrzeb, zwłaszcza w 2018 roku. We wrześniu 2019 nastąpił wzrost wartości kontraktów o 4%, jednak nastąpiło to zbyt późno. Wzrosty kontraktów są nieadekwatne do rosnących kosztów funkcjonowania, które generują m.in. roszczenia finansowe poszczególnych grup zawodowych personelu, którym ustawowo podniesiono wynagrodzenia. Również podniesienie minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na każdą usługę zewnętrzną świadczoną na rzecz szpitala np. usługa prania, dostarczenia wody- stwierdził Prezes Michał Kamiński-Na sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu najpoważniejszy wpływ miała konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych, dostosowujących obiekt do ustawowych wymagań. Obecnie placówka spełnia wszelkie standardy i można być z tego dumnym. Są wyremontowane wszystkie oddziały, powstał nowy blok operacyjny, ale niestety, część nakładów pokryto bezpośrednio ze środków szpitala, zaciągając zobowiązania kredytowe. Obecnie miesięczna rata kredytu to ok. 100tys. zł, co wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej szpitala. Bieżąca działalność szpitala nie generuje strat, natomiast konieczność spłaty kredytu już tak.

Prezes Kamiński w swoim wystąpieniu również podkreślał bardzo pozytywne relacje z Kujawsko-Pomorskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zabierając głos Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Michał Rzekanowski podziękował za troskę z jaką radni podeszli do sytuacji Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Podkreślił, że członków Rady Nadzorczej cieszy stan bazy szpitalnej, organizacja procesu leczenia oraz wysoko wykwalifikowana i stabilna kadra medyczna. Natomiast niepokoi sytuacja ekonomiczna placówki, gdyż wskaźniki finansowe wskazują na utratę płynności finansowej w zakresie wydatków bieżących. Wg Przewodniczącego Rady Nadzorczej pogłębianie się zapaści może spowodować ucieczkę personelu medycznego, bez którego placówka nie będzie mogła funkcjonować.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, zastępca dyrektora bydgoskiego oddziału pani Sylwia Chmara odnosząc się do poruszonych przez przedmówców zagadnień poinformowała, że NFZ jest jedynie płatnikiem realizacji kontraktów ze środków rządowych jakie otrzymuje.

Szpital w Golubiu-Dobrzyniu tylko w tym roku miał trzykrotnie zwiększony ryczałt i łącznie wzrósł on o 10,79%. Wyceną świadczeń realizowanych przez szpitale zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznej i NFZ nie ma wpływu na stawki usług. Największe trudności finansowe mają placówki I stopnia referencyjności, czyli takie jak golubski szpital. Natomiast najpoważniejszą pozycją w puli dodatkowych środków przekazanych na wzrost kontraktów są wynagrodzenia- referowała Dyrektor Sylwia Chmara.

W dalszej dyskusji radny Rady Miejskiej Kowalewa Pomorskiego Jerzy Koralewski poinformował, że statystyki alarmują, iż średnio każdy obywatel rocznie wydaje kwotę ok. 1000zł na tzw. „bezpłatną służbę zdrowia”, czyli poradnie specjalistyczne, natomiast państwo wydaje 4,6% PKB na służbę zdrowia, a powinno 6,8%. Radny podziękował Zarządowi Powiatu za dążenie do zapewnienia mieszkańcom opieki paliatywnej na terenie powiatu i zwrócił się z apelem o dbanie o środowisko naturalne, gdyż to czym oddychamy ma wpływ na stan zdrowia.

Natomiast Sekretarz Gminy Golub-Dobrzyń Krzysztof Pieczka zadeklarował, że samorząd Gminy Golub-Dobrzyń wesprze finansowo bieżącą działalność szpitala.

W dyskusji udział wzięli również radni Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, którym na sercu bardzoleży dobro szpitala. Radna Danuta Brzoskowska zawnioskowała o przeanalizowanie przez NFZ procedury wyceny świadczeń, gdyż np. koszty operacyjne poszczególnych organów są różne, a wycenione są identycznie. Radni: Mieczysław Gutmański i Wojciech Kwiatkowski zainteresowani byli regulowaniem przez szpital należności za świadczone na rzecz placówki usługi oraz zaległościami w wynagrodzeniu najniższego personelu.

Starosta Franciszek Gutowski zwrócił uwagę, że sprzęt medyczny po 20 latach zdezaktualizował się i wymaga wymiany, na którą szpital nie ma środków. Bez wsparcia ze strony Zarządu Powiatu na pokrycie rat kredytu modernizacyjnego w wysokości 1mln.200tys.zł. rocznie i spłaty zobowiązań bieżących, szpital sobie nie poradzi.

Ustosunkowując się do zadanych pytań i kwestii poruszonych w dyskusji,Dyrektor Sylwia Chmara poinformowała, że temat zmiany wyceny świadczeń może podjąć jedynie Ministerstwo Zdrowia. Prezes Szpitala Michał Kamiński odpowiadając na pytania dotyczące zaległości wyjaśnił, że na obecną chwile jest to kwota ok. 1mln. 900tys.zł. Zaległości z zakresu wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych na umowę o pracę są regulowane zgodnie z kodeksem pracy i nie ma tu przesunięć. Wynagrodzenia podmiotów gospodarczych, z którymi zawarte są kontrakty cywilno-prawne, są regulowane z opóźnieniem i zależą od przepływu środków jakie placówka otrzymuje od Zarządu Powiatu, z Narodowego Funduszu Zdrowia czy od najemców lokali. Prezes stwierdził, że w miesiącu listopadzie powinny spłynąć środki, które pozwolą na pokrycie części zobowiązań wymagalnych, przynajmniej tych dotyczących należności związanych z wynagrodzeniami.

Zamykając dyskusję Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za dokonanie diagnozy sytuacji ekonomicznej Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i w imieniu uczestników sesji życzył placówce, aby jak ten pacjent, wróciła szybko do zdrowia.

 

W dalszej części obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwały na mocy których m.in. wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie Powiatu oraz w zasadach udzielania i rozliczania dotacji oświatowych, rozpatrzyli jedną petycję, ustalili stawkę procentową bonifikaty za przekształcenie wieczystego użytkowania, przyjęli Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przyjęli sprawozdania z działalności na terenie Powiatu Nadzorów Wodnych.

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podejmowanych działań między sesjami. Ze swojej działalności sprawozdania złożyli również wszyscy przewodniczący komisji oraz Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu na rok 2019 na sesji radni również szczegółowo zapoznali się z informacją na temat złożonych oświadczeń majątkowych oraz z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.

 

 

 

Transmisja z obrad sesji tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Zf8OWF-6QYc

Podjęte na XVII sesji uchwały tutaj:

http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

Karolina Kowalska

Kierownik Biura Rady Powiatu

 

 • IMG_1078
 • IMG_1091
 • IMG_1112
 • IMG_1116
 • IMG_1081
 • IMG_1084
 • IMG_1094
 • IMG_1095
 • IMG_1096
 • IMG_1103
 • IMG_1108
 • IMG_1110
 • IMG_1112
 • IMG_1115
 • O sytuacji w Szpitalu na Sesji Rady Powiatu
Informacja
04.09.2019

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Aneksu do Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa położonego w obrębie Borówno, gmina Kowalewo Pomorskie.

Obwieszczenie
20.08.2019

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o nr ewid. 39/1, obręb Wilczewko 0016, gm. Radomin ...

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Portal Aktywna Wieś
 • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Radio PIK Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę